नासिकाङ्गुलिन्यायः

नासिकाग्रेण अस्माकम् एव कर्णमूलस्य कर्षणम् इति भावः । अशक्यम् एतम् कर्म् एवम् अशक्यानां बोधनाय अस्य प्रयोगः भवति ।

Leave a Reply