देहाधोमुखन्यायः

देहाधोमुखन्यायः

यति वातादिव्याधिग्रस्तः पृष्ठनमनकारणेन अधोमुखो भवति परं रोगोपशामनेन पुनश्च स्वस्थो भवति तथा कोऽपि विकारः कारणावस्थितिं यावत् भवति, कारणनाशेचनश्यति इति भावः । तुल्यः- आकाशपरिच्छिन्नन्यायः

Similar Posts

Leave a Reply