देवदत्तपुत्रन्यायः

देवदत्तपुत्रन्यायः

अयं देवदत्तस्य पुत्रः इति केनचिदुक्ते देवदत्तस्य पत्न्याः अपि पुत्र इति स्पष्टमेव खलु । मातापित्रोः स अपत्यम् इति कारणेन उभयोः अपि निर्देशः योग्यः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *