दारुपुरुषन्यायः

दारुपुरुषन्यायः

दारुनिर्मितां पुरुषाकृतिम् अवलोक्यः यथार्थमेव कश्चन पुरुषः पुरतः तिष्ठतीति भासते । एवं भ्रमं वर्णयितुम् अस्य प्रयोगः भवति

Leave a Reply