Laukika-nyāya

दण्डसर्पमारणन्यायः

दण्डसर्पमारणन्यायः

सर्पं दृष्ट्वा मनुष्यः तं हन्तुम् एव सहसा उद्युक्तः भूत्वा दण्डान्वेषणॆ प्रवृत्तः भवति । दण्डः न लभ्यते चेदपि अनायासेन लब्धं कुठारं स्वीकृत्य सर्पमारणे सः प्रवृत्तः भवति । एवं लघूपाये सति कठिनोपायस्य अवलम्बनं न्यायेन अनेन सूच्यते । (सा. २५१)

Similar Posts

Leave a Reply