दग्धबीजन्यायः

दग्धबीजन्यायः

यथा दग्धानि बीजानि न प्ररोहन्ति तथा अज्ञाने नष्टे सति चित्तं जगद्भानं कर्तुं न शक्नोति इति न्यायेन अनेन बोध्यते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *