दग्धपत्रन्यायः

दग्धपत्रन्यायः

यदा पत्रं किमपि दग्धं भवति तदा किञ्चित्कालं यावत् तस्य आकृतिः तथैव भवति इति अनेन न्यायेन बोध्यते ।

यथा- दग्धरशनन्यायः, दग्धपटन्यायः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *