तृस्णाभक्षणन्यायः

तृस्णाभक्षणन्यायः

युद्धे पराजितः मनुष्यः मुखे तृणं गृहीत्वा शत्रोः शरणं गच्छति । मम अभिमानः तृणसमान इति सः द्योतयति । एवं व्यवहारेऽपि अन्तिमम् उपायम् अप्राप्य यदा आत्मसमर्पणं करोति तदा एतस्य प्रवृत्तिर्भवति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *