तृणरज्जुन्यायः

तृणरज्जुन्यायः

एकस्य तृणस्य कापि शक्तिः न भवति । परन्तु यदा अनेकानि तृणानि सम्भूय तृणरज्जुः निर्मीयते तदा तस्याः रज्ज्वाः महती शक्तिर्भवति यत् तया गजोऽपि बन्धुं शक्यते । संघटनशक्तेः महत्त्वम् अनेन द्योत्यते ।
यथा –
बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः । – भोजप्रबन्धे १४५
तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्यया नागोऽपि बध्यते । सुभाषितम्

Leave a Reply