तुम्बीविकलन्यायः

तुम्बीविकलन्यायः

तुम्बीतः स्वरः तदैव निर्याति यदा तस्य आधारः समीचीनो भवति । एवम् उत्तमम् आधारं प्राप्यैव मनुष्यः योग्यं कार्यं कर्तुं शक्नोति इति अनेन बोध्यते ।

Leave a Reply