तुन्दिलकौपीनन्यायः

तुन्दिलकौपीनन्यायः

तुन्दिलो नाम स्थूलोदरवान् पुरुष‌ः। सः यदा कौपीनं बध्नाति तदानीं कदाचित् पुरोभागः‌ न गोप्यते। पुरोभागं सम्यक्तया गोपायति चेत् पृष्ठभागो न गोप्यते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *