तमोदीपन्यायः

तमोदीपन्यायः

यथा दीपः तमो नाशयति तथा ज्ञानम् अज्ञानं दूरीकरोति इति । यथा – अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्यो मानेन अत्यन्तमूढधीः । स तु नूनं तमः पश्येद् दीपेनोत्तमतेजसा ॥ वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *