तमः प्रकाशन्यायः

तमः प्रकाशन्यायः

तमः प्रकाशं, प्रकाशश्च तमः दूरीकरोति इति परस्परं तयोर्मध्ये उपमर्द्य –उपमर्दकभावः विद्यते । समाजे अपि परस्परघातकाः जनाः दृश्यन्ते इति अनेन न्यायेन बोध्यते ।

Similar Posts

Leave a Reply