तप्तमाक्षिकोद्धरणन्यायः

तप्तमाक्षिकोद्धरणन्यायः

तप्तं माक्षिकं हस्तेन उद्धरति चेत् सः निरपराधी इति भाव्यते स्म पूर्वकाले । अयमेव दिव्यप्रकारः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *