तप्तभ्राष्टतिलन्यायः

तप्तभ्राष्टतिलन्यायः

तप्तस्य भ्राष्टस्य उपरि स्थापिताः तिलाः क्षणेन ज्वलिताः भवन्ति । क्षणकालं यावदपि ते मूलस्थितौ न भवन्ति । स्थानेऽन्तरतम् इति पाणिनीयसूत्रस्य भाष्ये अयं न्यायः प्रयुक्तः (१-१-५०) ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *