तन्तुन्यायः

तन्तुन्यायः

अनेके तन्तवो यदा एकत्रीभवन्ति तदा पटरुपकार्यं जनयितुं समर्था भवन्ति । तथैव महान्तो जनाः एकत्रिता भूत्वा ईप्सितं कार्यं साधयन्ति । (सा.९९४)

Similar Posts

Leave a Reply