तण्डुलभक्षणन्यायः

तण्डुलभक्षणन्यायः

तण्डुलाः सम्यक् पक्वाश्चेत् ओदनः खादनयोग्यो भवति । क्वचित् अपक्व एव ओदनः खादनीयो भवति । समये सिद्धमेव उपयोगाय भवति इति अनेन बोध्यते । क्वचिदस्य न्यायस्य दिव्यैः सह संबन्धो योज्यते । यथा –तप्तपरशुग्रहणन्यायः, उदकनिमज्जनन्यायः इत्यादयः । सा.११६)

Leave a Reply