जालमत्स्यन्यायः

जालमत्स्यन्यायः

जाले पतितः मत्स्यः जालात् बहिः द्रष्टुं शक्नोति किन्तु जालाद् बहिः आगन्तुं न शक्नोति । एकमेव अविद्यायाः प्रभावे वर्तमानो जनः जगतः व्यवहारान् ज्ञातुं शक्नोति आत्मानं मोचयितुं न शक्नोतीति अस्य न्यायस्य अर्थः ।

Similar Posts

Leave a Reply