जलोकान्यायः

जलोकान्यायः

जलोका नाम रक्तचूषकः कीटविशेषः । सुन्दरस्त्रियाः मांसलस्य स्तनभागस्य उपरि स्थापितः चेदपि सः कीटः स्तनपानम् अकृत्वा रक्तपानमेव करोति । एवं दुर्जनः सुगुणान् विहाय दोषानेव गष्णाति इति अनेन न्यायेन सूच्यते ।

Leave a Reply