जलाशयतरङ्गचन्द्रन्यायः

जलाशयतरङ्गचन्द्रन्यायः

स्थिरे जलाशये एक एव चन्द्रः प्रतिबिम्बितो भवति । एकमेव प्रतिबिम्बं दृश्यते । जलाशंये क्षुब्धे तरङ्गेषु अनेकानि चन्द्रस्य प्रतिविम्बानि दृश्यन्ते । अयं न्यायः दश्गभ्रान्तेः उदाहरणरुपः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *