जलालोक-पवनन्यायः

जलालोक-पवनन्यायः

जलं प्रकाशः वायुश्च परस्परघातकाः कदापि न भवन्ति । अस्य न्यायस्य प्रयोगः ब्रह्मसूत्रकल्पतरुव्याख्यायाः परिमलटीकायां कृतः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *