जलाक्षरन्यायः

जलाक्षरन्यायः

जले लिखितानि अक्षराणि शाश्वतानि भवन्ति किम् ? स्थिरमाध्यमे असति, कृतः सर्वोऽपि प्रयत्नः विफलो भवतीति अनेन सूच्यते ।

Leave a Reply