जम्बुकारग्वधन्यायः

जम्बुकारग्वधन्यायः

एकः जम्बुकः एकस्य आरग्वधस्य फलानि खादितवान् । तेन तस्य उदरशूलः संजातः । इतः परम् अहं कदापि आरग्वधफलानि न भोक्ष्ये इति तेन जम्बुकेन निश्चयः कृतः । परन्तु उदरपीडा यदा शान्ता तदा पुनः जम्बुकेन तानि फलानि भक्षितानि । एवम् आत्मनिग्रहरहितस्य निश्चयं सूचयितुम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते ।

Leave a Reply