छायापिशाचन्यायः

छायापिशाचन्यायः

छायां दृष्ट्वा यः कोऽपि पिशाचं भावयति चेत् तत् मिथ्याज्ञानम् । एवम् अकारणमेव भ्रमो भवतीति न्यायेन बोध्यते ।

यथा –
आत्मज्ञानमलं निरस्तममलं प्राप्तं च तत्त्वं परं कण्ठस्थाभरणादिवद् भ्रमवशात् छायापिशाची यथा ॥ (वेदान्तसारस्य नृसिंहसरस्वीतीटीकातः)

Similar Posts

Leave a Reply