चालनीन्यायः

चालनीन्यायः

यदा चालन्या धान्यं चाल्यते तदा अनावश्यकपदार्थाः उपरि तिष्ठन्ति आवश्यकमेव अधः पतति । यथा चालनी अनावश्यकं पृथक् कृत्वा सारमेव ददाति तथा सारवद् –वस्तु –ग्रहणस्य विषये अयं न्यायः प्रवर्तते । विवेकिनः जनाः सारं गृहीत्वा असारं त्यजन्ति इति अस्य आशयः ।

Leave a Reply