चम्पक-पटन्यायः

चम्पक-पटन्यायः

कस्मिन्नपि वस्त्रे कस्यामपि पेटिकायां वा चम्पकपुष्पाणि स्थापितानि चेत् एतावान् सुगन्धो भवति यत् पुष्पाणि अपनीतानि चेदपि सः सुगन्धः तत् वस्त्रं ताम् पेटिकां वा व्याप्य तत्र भवति । सज्जनानां संगतिरपि एवम् अधिककालं यावत् जीवनं सुगन्धयतीति न्यायस्य अस्य आशयः । (सा. २८५)

Similar Posts

Leave a Reply