चन्द्रचकोरन्यायः

चन्द्रचकोरन्यायः

चातकपक्षी मेघात् निर्गतं जलबिन्दुमेव पिबति । अन्यत्र जलाशये वर्तमानं जलं नं पिबति इति कविसंप्रदायः । तदर्थं सः पक्षी वर्षागमस्य कृते एव प्रतीक्षते । तथैव चकोरपक्षी चन्द्रकिरणानेव खादति किमपि अन्यत् न । एवं कस्यापि एकस्य कृते एव प्रतीक्षा भवति चेत् तद्विषये अयं न्यायः प्रवर्तते ।

Similar Posts

Leave a Reply