चक्षुः श्रवणान्यायः

चक्षुः श्रवणान्यायः

सर्पस्य कर्णौ एव तस्य नेत्रद्वयम् । सः यदा पश्यति तदा शब्दमपि शृणोति यदा शृणोति तदा पश्यति च । अयं न्यायः सर्पस्य विषये एव प्रवर्तते । परन्तु गौणार्थेन उभयविधकर्म यः करोति तस्य विषयेऽपि प्रवर्तते । चक्षुः श्रवाः नाम सर्पः ।

Similar Posts

Leave a Reply