घरट्टन्यायः

घरट्टन्यायः

घरट्टो नाम धान्यकुट्टनयन्त्रम् । धान्यकुट्टनस्य कृते एक एव शिलाखण्डः पर्याप्तो न भवति । द्वयमावश्यकम् । तथा संसारस्य कृते द्वयोः आवश्यकता विद्यते इति अनेन बोध्यते ।

Leave a Reply