घटीयन्त्रन्यायः

घटीयन्त्रन्यायः

तुल्यः –कूपयन्त्रन्यायः

यथा –
आपद्गतं हससि किं द्रविणान्धमूढ
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम् ।
किं त्वं न पश्यसि घटीर्जलयन्त्रचक्रे
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः । । प्रबन्धचिन्तामणिः (सा. ७२६)

Similar Posts

Leave a Reply