घटाल्पदर्पणन्ययायः

घटाल्पदर्पणन्ययायः

घटः , गजः पर्वतो वा अन्यः कश्चन विशालः पदार्थो वा भवतु दर्पणे तावत् प्रतिबिम्बरुपेण अल्प एव दश्श्यते । एवं लघुतराधारेण विशालविषयस्य आकलनं क्रियते इति अनेन बोध्यते ।

Leave a Reply