घटारोहणन्यायः

घटारोहणन्यायः

घटस्य उपरि एवं स्थातव्यं यत् तेन घटः न भेत्तव्यः अधश्च न पतितव्यम् एतेन सः मनुष्यः निरपराधी इति निश्चीयते स्म । अयमपि दिव्यपरीक्षायाः प्रकारः ।

तुल्यौ –विषभक्षणन्यायः तप्तपरशुग्रहणन्यायः

Leave a Reply