ग्रामदूरन्यायः

ग्रामदूरन्यायः

क- ग्रामतः ख-ग्रामः यावद् दूरे भवति तावदेव दूरं ख- ग्रामतः क- ग्रामस्य । उभयोरपि ग्रामयोः मध्ये दूरं समानमेव भवति । गमनागमनयोः तावानेव समयो भवतीति अस्य न्यायस्य आशयः ।

Similar Posts

Leave a Reply