गोमुखव्याघ्रन्यायः

गोमुखव्याघ्रन्यायः

यः कश्चन मनुष्यः द्रष्टुं गौः इव साधुस्वभावः परन्तु अन्तः व्याघ्र इव क्रूरस्वभावो भवति तर्हि सः गोमुखव्याघ्रः इति प्रसिद्धिः वर्तते ।

तुल्यः – पयोमुखविषकुम्भन्यायः

Similar Posts

Leave a Reply