गोपुच्छन्यायः

गोपुच्छन्यायः

गोपुच्छम् आदौ स्थूलं क्रमेणा च सूक्ष्मं भवति एवं क्रमेण हीयमानस्य ह्रासम् आपद्यमानस्य वा विषये अयं न्यायः प्रयुक्तो भवति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *