गोदोहनन्यायः

गोदोहनन्यायः

गौः रक्षिता चेत् तस्याः दोहनमपि काले क्रियते इति यस्य कस्यापि मुख्यविषयस्य गौणाविषयेण सह संबन्धो भवति चेत् अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति ।

यथा –
१) महाव्रतविधाने काम्यसूक्तानां पुरुषार्थत्वेन संबन्धो भवति क्रत्वर्थत्वेन न । (जैमिनिसूत्र – शाबरभाष्यम् ४-१-२)
२) तस्माद् यथा क्रत्वाश्रयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगाद् अनित्यानि । एवं उद्गीथाद्युपासनान्यपीति द्र्ष्टव्यम् । अत एव कल्पसूत्रकारा नैवंजातीयकानि उपासनानि क्रतुषु कल्पयांचक्रुः ॥ (ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये ३-३-४२)

Leave a Reply