गृहमार्जालन्यायः

गृहमार्जालन्यायः

गृहे मार्जारः सुखेन वसति वीथ्यां गजः राजवत् भ्रमति । गृहमार्जालस्य अपेक्षया वीथ्यां भ्रमतो गजस्य मानः सर्वथा अधिकः । एवं कस्यचन संकुचितमानस्य विषये अस्य प्रयोगो भवति ।

Similar Posts

Leave a Reply