गन्धर्वनगरन्यायः

गन्धर्वनगरन्यायः

गन्धर्वाणां नगरं नाम केवलं कल्पना । एवम् अत्यन्तम् असंभाव्यानां विषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *