गगनारविन्दन्यायः

गगनारविन्दन्यायः

आकाशे अरविन्दमिति अत्यन्ताभावस्य उदाहरणम् । एवम् असंभाव्यविषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति
तुलयन्यायाः –
1) आकाशमुष्टिहननन्यायः
२) गगनरोमन्थन्यायः,
३) पवनताडनन्यायः,
४) मूषकविषाणन्यायः,
५) बन्ध्यापुत्रन्यायः,
६) शशविषाणन्यायः इत्यादयः ।

Leave a Reply