गगनकुसुमन्यायः

गगनकुसुमन्यायः

आकाशे कुसुमानि इति असंभाव्यकल्पना । एवम् अत्यन्तम् असंभाव्यानां विषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति ।
तुल्यः- खपुष्पन्यायः


Similar Posts

Leave a Reply