खरीविषाणन्यायः

खरीविषाणन्यायः

गर्दभ्याः विषाणे न भवतः । एवम् अत्यन्तम् असंभाव्यं किमपि वर्णयितुम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते । (सा.८८८)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *