खराश्वन्यायः

खराश्वन्यायः

खरो नाम गर्दभः । अश्वः गर्दभश्च भिन्नजातीयौ । यदाकदाचित् अश्वस्थ स्थाने गर्दभः, गर्दभस्य स्थाने अश्वः जातश्चेत् कियत् आश्चर्य भवेत् । एवम् असंभवां घटनां सूचयितुम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते तुल्यन्यायः- खरीविषाणन्यायः ।

Similar Posts

Leave a Reply