खपुष्पन्यायः

खपुष्पन्यायः

आकाशस्य पुष्पाणि इति असंभवस्य पराकाष्ठा । आकाशे पुष्पाणि न विकसन्ति तथा अत्यन्तम् असंभवस्य वर्णनं कर्तुमस्य प्रयोगः क्रियते ।

Leave a Reply