खण्डितशाखान्यायः

खण्डितशाखान्यायः

वृक्षस्य शाखा त्रुटिता भवति चेत् कालान्तरे पुनः तस्मात् एव भागात् शाखा प्ररोहति । तथा महतो जनस्य काऽपि विपत्तिः भवति चेदपि विपत्तेः निराकरणेन तस्य श्रेयः प्राप्तिः दूरे न भवतीति अनेन न्यायेन बोध्यते ।

Similar Posts

Leave a Reply