कोष्ठपानन्यायः

कोष्ठपानन्यायः

कश्चन मद्यपः स्वस्य मद्यपानविषये कथयति – ‘अहं मम प्रकोष्ठे एव मद्यपानं करोमि । मां कोऽपि न पश्यति’ इति । तथा गुप्तरुपेणा क्रियमाणस्य पापकार्यस्य विषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति ।

Similar Posts

Leave a Reply