कैदारिकन्यायः

कैदारिकन्यायः

कैदारिको नाम कृषकः । यथा कृषकः स्वस्य केदारे जलप्रवाहः पर्याप्तो भवतु इति चिन्तनेन योग्यां व्यवस्थां कल्पयति तया च जलं क्षेत्रे पर्याप्तं प्रवहति यत्र अनावश्यकं ततः परावर्त्य कृषकः जलम् आवश्यके स्थले प्रवाहयति तथा साधकः स्वकीयां चित्तवृत्तिम् अनावश्यकविषयेभ्यः परावर्त्य आवश्यकेषु निदध्यात् इति अनेन न्यायेन बोध्यते । द्रष्टव्यम् –नीलकण्ठी ६-३५

Similar Posts

Leave a Reply