केकराक्षन्यायः

केकराक्षन्यायः

तिर्यक- दृष्टेः पुरुषस्य दृष्टिः एकत्र भवति चेदपि सः अन्यत्र पश्यतीव भाति । तथा वञ्चनां कर्तुमुद्युक्तानां विषये अयं न्यायः प्रवर्तते ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *