कूर्मकिशोरन्यायः

कूर्मकिशोरन्यायः

मूलतः कूर्मा विस्मरणशीला भवति यत् स्वकीयानि अण्डानि कुत्र स्थापितानि इत्यपि सा न स्मरति । सहसा यदा तत् स्मृतिपथम् आयाति तदा सा शीघ्रं तत्र गत्वा अपत्यानि उत्पादयति । विस्मरणशीलस्य मनुजस्य विषये अस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति ।

Leave a Reply