कुलकन्यकान्यायः

कुलकन्यकान्यायः

रुपवती गुणवती शीलवती च काऽपि कन्या भवति चेत् यथार्थतः तस्य कारणं तस्याः मातृगृहमेव । श्वशुरगृहे व्यर्थमेव यशो गच्छति । प्रत्युत तया कन्यकया अपि भूरि कार्यं करणीयं भवति । एवं कुतश्चित् प्राप्तानां गुणानां यशः कुत्रचित् गतं भवति चेत् अयं न्यायः प्रवर्तते । (सा. ७१७)

सत्यं सन्ति गृहे गृहे सुकवयो येषां वचश्चातुरी ।
स्वे हर्म्ये कुलकन्यकेन लभते जातैर्गुणैर्गौरवम् ॥

Similar Posts

Leave a Reply