काकिणीन्यायः

काकिणीन्यायः

काकिणी नाम द्रव्यम् । धनस्य कारणेन कलहो भवति मैत्री नश्यति इति बोधयितुं न्यायस्य अस्य प्रयोगो भवति ।
यथा- कामन्दकनीतिसारे ३१-२३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *